Deklaracja Akademicka - Profilaktyka a Ty

Deklaracja Akademicka

Deklaracja Akademicka

DEKLARACJA AKADEMICKA

współdziałania wyższych uczelni w obszarze rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” w ramach programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”

 1. Deklaracja Akademicka (zwana dalej Deklaracją) adresowana jest do Wyższych Uczelni edukujących w kierunkach pedagogicznych, resocjalizacyjnych i społecznego komunikowania.
 2. Uczelnia deklaruje przystąpienie do programu „Profilaktyka a Ty” (zwanego dalej programem PaT) w obszarze studenckiego wolontariatu, podejmującego działania ukierunkowane na promowanie bezpieczeństwa oraz życia bez uzależnień.
 3. Rektor uczelni wyznacza swojego przedstawiciela, który pełni funkcję społecznego koordynatora programu PaT na terenie uczelni.
 4. W ramach programu PaT studenci uczelni mogą odbywać praktyki przewidziane regulaminem studiów. Warunkiem zaliczenia praktyk studenckich jest udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wybranego działania:
  1. PaT/M (działanie dla młodzieży szkolnej),
  2. PaT/R (działanie dla rodziców),
  3. PaT/PRF (performance dla młodzieży szkolnej i akademickiej),
  4. Przystanek PaT (Ogólnopolska Akcja Profilaktyczna).
 5. Uczelnia umożliwi utworzenie i społeczne funkcjonowanie na swoim terenie studenckiej grupy PaT np. w formie poszerzenia zakresu działań już istniejącego koła lub kół naukowych.
 6. Grupą studencką PaT kieruje lider wybrany przez grupę .
 7. Grupa studencka PaT prowadzi społeczną działalność edukacyjno-profilaktyczną zgodną z regulaminem uczelni oraz założeniami programu PaT.
 8. Badania naukowe prowadzone w programie PaT udostępniane są studentom uczelni w zakresie tematów prac licencjackich i magisterskich.
 9. Deklaracja upoważnia do umieszczania logotypów stron na uprzednio zaakceptowanych materiałach promocyjnych.
 10. Deklaracja podpisywana jest na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia bez podawania przyczyn przez każdą ze stron.
 11. Deklaracja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Deklarację Akademicką podpisały:

Powrót na górę strony