II LO w Toruniu im. Królowej Jadwigi - Klasy policyjne - Profilaktyka a Ty

Klasy policyjne

II LO w Toruniu im. Królowej Jadwigi

II LO w Toruniu powstało po drugiej wojnie światowej  w wyniku przekształcenia Gimnazjum Żeńskiego im. Królowej Jadwigi w Toruniu. Jest to szkoła z wieloletnią tradycją, której mury szkolne opuścili m.in. prof. Leszek Balcerowicz oraz Bogusław Linda.

Od 1 września 2012 r. w liceum działają klasy policyjne – pierwsze o takim profilu w regionie toruńskim. Uczniowie klas policyjnych uczęszczają obowiązkowo na zajęcia edukacji policyjnej -  poznają  historię, strukturę oraz organizację współczesnej Policji. W programie nauczania znalazły się również zagadnienia z zakresu kryminalistyki, medycyny sądowej i prawa karnego. Obowiązkowy plan nauczania obejmuje również zajęcia edukacyjne o nazwie „Podstawy psychologii”. Innowacyjnie prowadzone są także zajęcia wychowania fizycznego. Nastawienie programowe to przygotowanie młodzieży do zdania testów sprawnościowych do szkół policyjnych i mundurowych, zapoznanie ich z elementami musztry i wykorzystanie tych umiejętności do pokazu w trakcie uroczystości miejskich i szkolnych. Młodzież klas policyjnych obowiązuje mundur: policyjny strój galowy.

Szkoła wzbogaca proces dydaktyczny o zajęcia praktyczne prowadzone m.in. na terenie toruńskich komisariatów oraz innych placówek użyteczności publicznej, takich jak: sądy, banki itp. Taka forma zajęć pozwala na bardziej szczegółowe zapoznanie uczniów ze strukturą, zadaniami i organizacją pracy pionu prewencji, jak również pionu zajmującego się pracą dochodzeniowo-śledczą.

Patronat nad uczniami tych klas objęli toruńscy policjanci na podstawie Porozumienia o współpracy zawartego 11.04.2013 roku.  Celem Porozumienia jest kształtowanie wśród młodzieży właściwych postaw  poszanowania prawa i porządku prawnego, podniesienie świadomości prawnej, kształtowanie właściwych postaw etyczno - prawnych, popularyzacja zadań realizowanych przez policję, promocja wyboru w przyszłości zawodu policjanta oraz wspólna realizacja przedsięwzięć dydaktyczno - wychowawczych.

Dodatkowymi atutami klas policyjnych są obowiązkowe wyjazdowe zajęcia szkoleniowo-kondycyjne, zajęcia na strzelnicy, szkolenie z zakresu samoobrony oraz wyjazdy do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Szkół Policji w Pile i Słupsku.

W trakcie trzyletniej edukacji w naszej placówce uczniowie uczestniczą w zajęciach o następującej tematyce: przestępczość nieletnich, profilaktyka, bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz zagrożenia narkotykowe. By lepiej zrozumieć problematykę działań profilaktycznych, uczestniczą od dwóch lat aktywnie w regionalnym Przystanku PaT – ogólnopolskiej akcji mającej na celu propagowanie wśród młodych ludzi mody na życie bez uzależnień.

Powrót na górę strony