IV EDYCJA KONKURSU (2014) - Konkurs "Uczmy się PaTrzeć" - Profilaktyka a Ty

Konkurs "Uczmy się PaTrzeć"

IV EDYCJA KONKURSU (2014)

INNY - NIE OBCY

 

IV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Uczmy się PaTrzeć” rozstrzygnięta.

Przyznano wyróżnienia i nagrody w konkursie na scenariusz spektaklu profilaktycznego

Konkurs „Uczmy się PaTrzeć” to szansa dla osób, które chcą włączyć się w ideę twórczej profilaktyki rówieśniczej i przekazać swoje scenariusze młodzieżowym grupom teatralnym. Pierwsza edycja poświęcona była zjawiskom patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży natomiast druga bezpieczeństwu w ruchu drogowym. To w tej edycji wyłoniono znaną Społeczności PaT etiudę „Poczekalnia”. Trzecia edycja dotyczyła bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Kolejna, czwarta edycja Ogólnopolskiego Konkursu Dramaturgicznego „Uczmy się PaTrzeć” poświęcona została problemowi wykluczenia. Punktem wyjścia dla dramatopisarzy było motto konkursu, którym stały się słowa Ryszarda Kapuścińskiego „Zatrzymaj się. Oto obok ciebie jest inny człowiek. Spotkaj się z nim. Spotkanie takie jest największym przeżyciem. Najważniejszym doświadczeniem”.

Do komisji konkursowej wpłynęło 35 prac z całej Polski. Pod względem formalnym komisja zakwalifikowała 34 scenariusze.

Jury w składzie:

 • Przewodniczący - insp. Grzegorz Jach – pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego i współpracy z organizacjami pozarządowymi; społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka
 • Mariola Daszkiewicz-Konopczyńska – Kanclerz PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie
 • Elżbieta Golińska – Dyrektor Działu Komunikacji Społecznej w Biurze Rzecznika Praw Dziecka
 • Dagna Ślepowrońska – psycholog, psychoterapeuta, dramaturg
 • Tomasz Siniew – dziennikarz radiowy
 • Izabela Pajdała-Kusińska – sekretarz konkursu

oceniło nadesłane prace i wyróżniło następujące scenariusze:

 • Nagrodę Rzecznika Praw Dziecka, Grand Prix Konkursu, otrzymali za scenariusz: „iGRAszka” Wiktoria Gajzler i Paweł Szabała z Wrocławia i Strzelec Opolskich
 • Nagrodę Ministra Spraw Wewnętrznych otrzymały ex aequo: Julia Bażela z Dębicy za scenariusz „Inny nie znaczy gorszy” oraz praca zbiorowa „Czarno na białym” Joanny Wysockiej, Patrycji Sztamy, Alicji Skrobały, Bartłomieja Siedleckiego z Sieradza
 • Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymały ex aequo: Milena Gworys z Wielunia za scenariusz „Dwie drogi” i Paulina Wojtyra z Ostrówka za scenariusz „Nie dać się wyobcować”
 • Nagrodę Komendanta Głównego Policji otrzymały ex aequo: Magdalena Błachut z Krasiczyna za scenariusz "Tramwaj zwany nienawiścią” i Wiktoria Fostacz z Niska za scenariusz „Błękitny Ptak”

Jako scenariusze rekomendowane przez program Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” Jury Konkursu wyróżniło dodatkowo prace:

 1. Ewelina Woźniak, „Zielone szkiełko”;
 2. Tomasz Kierepko, „Inni”;
 3. Ewa Wronka, Barbara Stęgierska, „Ostatni raz”;
 4. Ewa Paszyńska, „Malowane ptaki”;
 5. Anna Górska, „Wciąż bardziej obcy”;
 6. Joanna Wieczorek, „Na ziemi, którą ja i ty też zamieniliśmy w morze łez”;
 7. Mateusz Sierpowski, „Franciszek”;
 8. Monika Góra, „Bajka o małpce”.

Laureaci IV edycji Konkursu „Uczmy się PaTrzeć” wzięli udział w Gali Finałowej, która odbyła się 12 grudnia br. w warszawskim Kinie Muranów, podsumowującej projekt PaT/E (edukacja) w 2014 roku.

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione scenariusze zostały opublikowane na stronie w zakładce SCENARIUSZE.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali prace konkurowe i gratulujemy wyróżnionym!

Impresariat PaT

 

 


 

 

Impresariat programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”
realizowany przy współpracy
z Rządowym programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań
„Razem bezpieczniej” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Ministerstwem Edukacji Narodowej w obszarze programu
„Bezpieczna i przyjazna szkoła”

 

ogłasza

 

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS DRAMATURGICZNY

„Uczmy się PaTrzeć”

 

na scenariusz spektaklu edukacyjno-profilaktycznego

„INNY – NIE OBCY”

 

pod honorowym patronatem

Rzecznika Praw Dziecka

 

 

Hasłem przewodnim konkursu jest cytat Ryszarda Kapuścińskiego „Zatrzymaj się. Oto obok ciebie jest inny człowiek. Spotkaj się z nim. Spotkanie takie jest największym przeżyciem. Najważniejszym doświadczeniem”.

W scenariuszach profilaktyczno-edukacyjnych zgłaszanych do konkursu oczekujemy podjęcia tematu rozumienia i szanowania drugiego człowieka bez względu na odmienność jego poglądów, wyznanie, wygląd zewnętrzny, czy status majątkowy.

Zależy nam na ukazaniu roli emocji i stereotypowych treści wpływających na postrzeganie „Innych” oraz na wskazanie właściwych, pozytywnych postaw zachowania wśród młodzieży.

 

 
REGULAMIN
 

I.ORGANIZATOR I CEL KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Impresariat programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”.
Celem konkursu jest ukazanie problemu ksenofobii,  nietolerancji i przeciwstawiania  się dyskryminacji.
 

II. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs ma charakter otwarty, mogą brać w nim udział wszystkie osoby, nie będące członkami komisji oceniającej oraz Impresariatu PaT.   
 

III. ZASADY KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie scenariusza o charakterze edukacyjno-profilaktycznym, odpowiadającym tematyce konkursu.
   
 2. Scenariusz należy opatrzyć godłem/pseudonimem autora (wyklucza się godło rysunkowe) i przesłać w 5 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej (płyta CD, USB pendrive). Dane osobowe, zawarte w formularzu należy umieścić w zamkniętej kopercie, oznaczonej tym samym godłem/pseudonimem, co scenariusz.
   
 3. Do konkursu nie mogą być zgłaszane scenariusze wcześniej publikowane. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych scenariuszy na stronie internetowej: www.pat.policja.gov.pl.
   
 4. Scenariusz może liczyć do 10 stron maszynopisu w formacie A4 (organizator zaleca rodzaj czcionki Times New Roman, rozmiar czcionki 12 pkt. i odstępy między wierszami na 1,5 interlinii).
   
 5. Scenariusze nie mogą mieć więcej niż jednego współtwórcę. W wypadku, gdy scenariusz jest stworzony przez więcej niż jedną osobę, wówczas zgłoszenie scenariusza do konkursu muszą dokonać autorzy danego scenariusza wspólnie na jednym formularzu.
   
 6. Jeden uczestnik może zgłosić nie więcej niż dwa scenariusze, których jest wyłącznym twórcą lub współtwórcą z innym uczestnikiem.
   
 7. Przesłanie scenariusza na konkurs „Uczmy się PaTrzeć” jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na publikację na stronie www.pat.policja.gov.pl i przekazanie nieodpłatnie organizatorowi autorskich praw majątkowych ograniczonych do zakresu wyżej wymienionej publikacji oraz wyrażenia zgody na niekomercyjne realizacje teatralne w obszarze działań programu PaT koordynowane przez Impresariat PaT.  
 8. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

 

IV. TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA PRAC

 1. Ostateczną datą przekazania scenariusza organizatorowi jest 15 września 2014 roku. O dacie złożenia decydować będzie data stempla pocztowego.
 2. Prace należy nadesłać na adres:

 

Impresariat Programu PaT

Gabinet Komendanta Głównego Policji

ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa

dopiskiem: Konkurs „Uczmy się PaTrzeć”

 

V. ROSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Ocena nadesłanych scenariuszy będzie należeć do nienależnego jury powołanego przez organizatora.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na początku grudnia 2014 roku na stronie www.pat.policja.gov.pl.  
 3. Pierwsze trzy miejsca wyróżnione zostaną nagrodami rzeczowymi. Formą wyróżnienia w konkursie będzie również opublikowanie scenariusza na stronie internetowej programu PaT.
 4. Powiadomienie autorów wyróżnionych scenariuszy odbędzie się drogą pocztową.
 5. Wręczenie nagród odbędzie się w grudniu podczas Gali Finałowej działania PaT/E (edukacja) podsumowującej realizację programu PaT w 2014 roku. Na Galę Finałową zostaną zaproszone osoby, które otrzymają pierwsze trzy miejsca. Scenariusze nagrodzonych oraz wyróżnionych uczestników konkursu będą promowane na stronie internetowej www.pat.policja.gov.pl

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że utwór jest wynikiem samodzielnej twórczości osoby biorącej w nim udział i że prawa autorskie do utworu nie są niczym ograniczone.
 3. Każdy z autorów wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora podanych danych osobowych dla celów konkursowych i promocyjnych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych).
 4. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.pat.policja.gov.pl
 5. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Tomasz Siniew - koordynator konkursu: kom.: 504-686-209 lub Impresariat PaT,  tel.: (22) 60-147-21 lub 60-117-26, e-mail: uczymy.sie.patrzec@gmail.com

 

 

Załączniki do strony

Karta Zgłoszenia 132.5 KB

Powrót na górę strony